<%option explicit%> <% dim oconn, orec, sql, tekst, dag, maaned, aar, foerste, antalnyheder, hop, i, startnyhed, slutnyhed, orec2, stemmetotal, procent, visparti, nyhedorec, forsidenpgn set oconn=server.createobject ("adodb.connection") set orec=server.createobject ("adodb.recordset") set nyhedorec=server.createobject ("adodb.recordset") set orec2=server.createobject ("adodb.recordset") oconn.open strconnect visparti = false sql = "select forsidenpartier from tbldiverse" orec.open sql, oconn if orec("forsidenpartier") = 1 then visparti=true orec.close %> <% sql = "update tblsidetaeller set antalhits = antalhits + 1 where sidenavn = 'Forsiden'" oconn.execute sql foerste=true hop=request.querystring("hop") if hop="" then hop=0 startnyhed = cint(request.querystring("startnyhed")) if startnyhed = 0 then startnyhed = 1 slutnyhed = startnyhed + 9 %> <% sql = "select count(tblnyhed.nyhedid) as antalnyheder from tblnyhed where nyhedstatus=1" nyhedorec.open sql, oconn antalnyheder = nyhedorec("antalnyheder") nyhedorec.close response.write "
" response.write "Skak er sundt for hjernen og hovedet. Skak styrker mod, selvtillid og logisk tŠnkning, og udvikler menneskers kreative og strategiske evner
" response.write "
" response.write "Vil du spille skak i Taastrup?" response.write "
" response.write "
" response.write "Bliv sponsor" response.write "
Støt Støtteforeningen" response.write "
" response.write "
" sql = "select overskrift, tekst from tbltekst, tbltekstplacering where tbltekst.placeringid = tbltekstplacering.placeringid and tbltekstplacering.placeringnavn = 'Fremtidige turneringer'" orec.open sql, oconn tekst = orec ("tekst") tekst=jmltilhtml(tekst) tekst = billedetilhtml(tekst) 'response.write "

" & orec("overskrift") & "

" tekst = replace(tekst, "href", "class=tqw target=_blank href") response.write tekst orec.close ' response.write "

Taastrup Quick Weekend IV
" ' response.write "Indbydelsen   Tilmelding   Tilmeldte

" response.write "
" sql = "select top 10 tblnyhed.nyhedid, nyhedoverskrift, nyhedtekst, nyheddato, isnull(forfatter, '') as forfatter, isnull(partier, '') as partier from tblnyhed where nyhedstatus=1" if hop>0 then sql=sql & " and tblnyhed.nyhedid not in (select top " & hop & " nyhedid from tblnyhed where nyhedstatus=1 order by nyheddato desc)" sql = sql & " order by nyheddato desc" nyhedorec.open sql, oconn response.write "
" response.write "

Nyheder

" do while antalnyheder mod 10 <> 0 antalnyheder=antalnyheder+1 loop response.write "
" do while not nyhedorec.eof response.write "
" & nyhedorec("nyhedoverskrift") & "
" nyhedorec.movenext loop response.write "
" response.write "" response.write "
" if hop+10 < antalnyheder then response.write "" response.write "" if hop > 0 then response.write "" response.write "
" response.write "
" response.write "
" response.write "
" %> <% ' response.write "table cellpadding=0 cellspacing=0 width='100%'>" ' response.write "" nyhedorec.movefirst do while not nyhedorec.eof tekst = nyhedorec ("nyhedtekst") response.write "
" ' response.write "" ' response.write "" response.write "

" & nyhedorec("nyhedoverskrift") & "

" if nyhedorec("forfatter") <> "" then response.write "

Af " & nyhedorec("forfatter") & "

" if nyhedorec("partier") <> "" then forsidenpgn = forsidenpgn & nyhedorec("partier") dag = day(nyhedorec("nyheddato")) maaned = month(nyhedorec("nyheddato")) aar = year(nyhedorec("nyheddato")) ' response.write "" response.write "

" & dag & ". " & lcase(maanedarr(maaned)) & " " & aar & "
" ' response.write "
" tekst=jmltilhtml(tekst) tekst = billedetilhtml(vishtml(tekst)) ' response.write "

" response.write trim(tekst) response.write "" 'response.write "
" & orec("nyhedoverskrift") & "
" & dag & ". " & lcase(maanedarr(maaned)) & " " & aar & "
" ' response.write tekst & "
" nyhedorec.movenext loop nyhedorec.close response.write "" sql = "select afstemningid, afstemning, kommentar from tblafstemning where aktiv = 1 order by dato desc" orec.open sql, oconn if not (orec.bof and orec.eof) then response.write "
" response.write "" response.write "" 'response.write "" do while not orec.eof response.write "" sql = "select afstemningpunktid, afstemningpunkt, antalstemmer from tblafstemningspunkt where aktiv = 1 and afstemningid = " & orec("afstemningid") & " order by placering" orec2.open sql, oconn if request.cookies ("a" & orec("afstemningid")) <> "stemt" then response.write "" response.write "" do while not orec2.eof response.write "" orec2.movenext loop if orec("kommentar") ="1" then response.write "" response.write "" else stemmetotal = 0 do while not orec2.eof stemmetotal = stemmetotal + orec2("antalstemmer") orec2.movenext loop orec2.movefirst do while not orec2.eof procent = round((orec2("antalstemmer") * 100) / stemmetotal, 1) response.write "" 'response.write "" orec2.movenext loop end if orec2.close orec.movenext if not orec.eof then response.write "" loop response.write "

Afstemning

 
" & orec("afstemning") & "
" & orec2("afstemningpunkt") & "
Evt. kommentar
Kommentarer kan blive offentliggjort
" & orec2("afstemningpunkt") & "
" & procent & "%
" & orec2("afstemningpunkt") & "
" & procent & "%
 
" response.write "
" end if orec.close ' if visparti = true then response.write "
" ' sql = "select forsidenpartier from tbldiverse" ' orec.open sql, oconn ' if visparti = true then if forsidenpgn <> "" then response.write "
" ' call vispgn ("partier/forsiden", "", 2) call vispgn (forsidenpgn, "", 2) response.write "

PGN

" response.write "
" end if ' orec.close ' response.write "
" %> <% set orec=nothing set nyhedorec=nothing set orec2=nothing oconn.close set oconn=nothing %>