Juleafslutning
Vinterturneringen efter runde 3
TSF´s 6 Åbne Vinterturnering
Flytning af holdkamp
Sæsonplanen 2021/2022

Flytning af holdkamp (0)

Skrevet af Jan Mose Nielsen d.28/10-2021

Flytning af holdkamp mod Gentofte Klubbens første holdkamp i denne sæson, der skulle spilles på torsdag næste uge er blevet flyttet til torsdag den 10 februar 2022. Årsagen til dette er sammenfald med turnering i Gentoftes lokaler, hvor en stor del af Gentoftes medlemmer spiller med i. Da Gentofte Skakklub er en ny skakklub har vi i fællesskab fundet den nye dato for afviklingen af holdkampen. replika ure Dette betyder endvidere at det der var planlagt på den pågældende dato er flyttet til først kommende torsdag, hvilket er torsdag den 4 november.


Kommentarer:
Du skal være logget ind for at bidrage med kommentarer.

Bruger: Kode:
(kontakt webmaster for at blive oprettet)

replica watches

 

Taastrup Skakforenings vedtægter.
§1 Foreningens navn er Taastrup Skakforening, og dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Foreningen er medlem af Københavns Skak Union og Dansk Skak Union.
§2 Foreningens formål er at arbejde for skakspillets fremme, ved som medlemmer at samle alle skakinteresserede i Taastrup og omegn.
§3 Enhver skakinteresseret kan optages som enten aktivt eller passivt medlem af foreningen under forudsætning af unionens godkendelse.
§4 Kontingentet består af tre dele, 1 del der går til DSU, fastsættes på DSU's delegeretmøde, 1 del der går til KSU fastsættes på KSU's delegeretmøde, og 1 del der går til TSF, denne fastsættes for et år af gangen på TSF's ordinære generalforsamling.
§5 Kontingent erlægges over 4 perioder: 1/10, 1/1, 1/4 og 1/7. Et medlem kan i sygdomstilfælde eller lignende af bestyrelsen tilstås kontingentnedsættelse eller eventuelt kontingentfritagelse.
§6 Udmeldelse af foreningen kan kun foretages kvartalsvis og skal være meddelt foreningens kasserer senest den 1. marts, den 1. juni, den 1. september eller den 1. december og er derefter gældende med udgangen af det pågældende kvartal. Et medlem, der pr. en af ovennævnte datoer er i kontingentrestance, kan slettes som medlem af foreningen. Medlemmet genindtræder med sine rettigheder, når restancen er betalt.
§7 Såfremt et medlem under eller i anledning af kamp eller turnering har gjort sig skyldig i alvorligt brud på spillets regler, eller udvist upassende adfærd, eller i øvrigt har udvist adfærd, der er i åbenlys modstrid med foreningens interesser, kan bestyrelsen udelukke det pågældende medlem fra deltagelse i foreningens virksomhed. Bestyrelsen kan på førstkommende generalforsamling indstille et sådant medlem til eksklusion. Det pågældende medlem skal underrettes om generalforsamlingens forhandlinger og afstemninger. Et tidligere ekskluderet medlem kan kun genoptages i foreningen, såfremt en ordinær generalforsamling godkender dette.
§8 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender, jfr. dog §28.
§9 Generalforsamlingen indvarsles ved opslag på klubbens hjemmeside, og på klubbens skabe, med angivelse af dagsorden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§10 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§11 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer. Medmindre andet er fastsat i nærværende love, træffes generalforsamlingens beslutninger ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed i en foreliggende sag betragtes den som forkastet. Medmindre der fremsættes krav om skriftlig, hemmelig afstemning, sker generalforsamlingens afstemninger ved håndsoprækning.
§12 Referat af generalforsamlingen indføres i forhandlingsprotokollen af foreningens sekretær og forelægges første bestyrelsesmøde og næste generalforsamling til godkendelse.
§13 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden 1. januar - 31. marts hvor følgende punkter skal med på dagsordenen:
1.    Valg af dirigent
2. Protokol
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Kontingent og budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
7a. valg af formand (i ulige år)
7b. valg af kasserer (i ulige år)
7c. valg af ungdomsleder (i ulige år)
7d. valg af bestyrelsesmedlemmer
7e. valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
8a. valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt
Alle aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
§14 På klubbens skabe, efter ønske fra medlemmer tilsendt på mail og på den ordinære generalforsamling, vil det reviderede regnskab være tilgængeligt.
§15 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af 3 bestyrelsesmedlemmer eller efter krav fra mindst 1/3 af foreningens medlemmer med varsel i henhold til §9.
§16 Til varetagelse af foreningens ledelse vælger generalforsamlingen 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Formand, kasserer og ungdomsleder vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv: Næstformand, sekretær, samt to menige medlemmer. På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter. Særlig valgte bestyrelsesmedlemmer kan være kontingent fri, en beslutning som bestyrelsen tager hver gang.
§17 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Såfremt der ikke kan vælges en ny kasserer på ulige år, kan den nuværende kasserer midlertidigt varetage kasserer funktionen, indtil bestyrelsen har fundet en ny. Den midlertidige kasserer behøver ikke være medlem af bestyrelsen. På næste generalforsamling vælges ny kasserer. Formanden fortsætter midlertidig i året 2016. På næste generalforsamling vælges ny formand.
§18 Fratræder formanden i utide, indvarsler bestyrelsen snarest til ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny formand vælges. Næstformanden fungerer i formandens sted, indtil ny formand er valgt.
§19 Fratræder et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i utide, indtræder suppleanter i bestyrelsen.
§20 Formanden tegner og leder foreningen i overensstemmelse med lovene samt generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Formanden er bemyndiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler opsættelse, men skal i givet fald snarest forelægge sagen for bestyrelsen. Næstformanden træder i formandens sted, når denne er forhindret i at varetage sine opgaver. Kassereren foretager alle ind- og udbetalinger samt fører regnskaberne Sekretæren fører forhandlingsprotokollen.
Ungdomslederen har ansvaret for aktiviteter, der vedrører klubbens juniorer, i forhold til de mål, der fastsættes af bestyrelsen og indenfor de økonomiske rammer, der fastlægges i budgettet.
Bestyrelsen har endvidere ansvaret for at udpege folk til følgende poster, samt føre tilsyn med at opgaverne løses:
turneringsledere
materialeforvalter
redaktør af hjemmeside
redaktør af klubblad
samt øvrige poster, der er nødvendige for at sikre klubbens drift
§21 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kræver dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst replica watches uk fire medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. På bestyrelsesmødet fremlægger kassereren på bestyrelsens opfordring kasseregnskabet. Referat af bestyrelsens møder indføres af sekretæren i forhandlingsprotokollen.
§22 Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 - 31/12
§23 Det reviderede regnskab - bestående af driftsregnskab og status - forelægges sammen med budget for det kommende år på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
§24 Foreningens kontante beholdning må ikke overstige kr. 1000,00. Beløb derudover indsættes på bank- eller girokonto, på hvilke konti kun kan hæves af kassereren, samt formand.
§25 Den ordinære generalforsamling vælger for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisor foretager den årlige revision af regnskaberne og kan foretage kasseeftersyn i årets løb.
§26 På spilleaftener må der ikke dyrkes andet end skak i foreningens lokaler. Der må ikke ryges i de lokaler foreningen benytter.
§27 Bestyrelsen bør i videst mulig udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle foreningens medlemmer. Til at lede turneringerne vælger bestyrelsen en turneringsleder samt fastsætter regler for turneringens afvikling.
§28 Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske når mindst 2/3 af foreningens medlemmer gennem en urafstemning stemmer herfor. Opløses foreningen tilfalder foreningens midler et almennyttigt formål i Høje-Taastrup Kommune, f.eks. folkeoplysende børne- og ungearbejde. Eventuelt materiel deponeres hos den afgående bestyrelse, indtil der atter oprettes en lokal klub, der så overtager dette. Er der ikke i løbet af et år oprettet en ny lokal skakklub, tilfalder det deponerede Taastrup Realskole.
§29 Lovændringer kan kun vedtages på ordinær generalforsamling og kun, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er afgivet til fordel for ændring.
§30 Tvivl om forståelse af nærværende love afgøres af generalforsamlingen.
Ovenstående love er vedtaget af foreningens generalforsamling den 17. maj 1979.
Vedtægtsændringer vedtaget den 19. maj 1989.
Vedtægtsændringer vedtaget den 21. maj 1992.
Vedtægtsændringer vedtaget den 16. februar 1995.
Vedtægtsændringer vedtaget den 18. marts 2004.
Vedtægtsændringer vedtaget den 16. marts 2006.
Vedtægtsændringer vedtaget den 17. februar 2011.
Vedtægtsændringer vedtaget den 16. februar 2012.
Vedtægtsændringer vedtaget den 14. februar 2013.
Vedtægtsændringer vedtaget den 5. februar 2015. Tilføjelse til §17
Vedtægtsændringer vedtaget den 11. februar 2016. Tilføjelse til § 17 & § 28
Regler for Taastrup Skakforenings interne turneringer:
Generelle regler
1) Turneringerne er åbne for alle medlemmer af Taastrup Skakforening, samt nye spillere, der forventes at melde sig ind snarest efter turneringsstart.
2) Bestyrelsen udpeger en eller flere turneringsledere (TL) for en sæson, hvoraf mindst en bør have Dansk Skak Unions turneringslederlicens. Disse har de for turneringsledere gængse opgaver, og træffer afgørelse i alle tvivlsspørgsmål vedrørende Taastrup Skakforenings interne turneringer.
3) Skulle en deltager finde grund til at anke en af TL truffet afgørelse, sker dette til Taastrup Skakforenings bestyrelse efter følgende retningslinier:
a) Anken skal være indgivet skriftligt til formand eller næstformand senest 14 dage efter at TL har truffet sin afgørelse - anken er uden opsættende virkning.
b) En TL, der er medlem af bestyrelsen kan ikke deltage i afgørelsen af en anke.
4) Præmier i turneringerne fastsættes hvert år af bestyrelsen. Der skal dog ca. være én præmie for hver femte deltager i turneringerne.
5) I tvivlstilfælde er det TL, der fortolker reglerne.
a) Se dog pkt. 3.
Vinterturnering
1) Vinterturneringen er klubbens officielle mesterskab i nærskak. Vinderen af Mesterklassen erhverver således titlen Klubmester for et år.
2) Turneringen følger som udgangspunkt de regler, der er beskrevet i Skakhåndbogen med nedenstående ændringer.
3) Betænkningstiden i turneringen er den i KSU´s holdturnering gældende.
a) Dette er pt. 2 timer til hele partiet. Dog er betænkningstiden i partier med børn under 10 år, fastsat til 1 time pr. spiller til hele partiet.
b) Partierne følger reglerne for almindelig skak, herunder at TL kan gribe ind ved tidsoverskridelser og reglerne "færdigspil som hurtigskak", som de er beskrevet i afsnit 3.3.5, § 10 i Skakhåndbogen for resten af partiet.
4) For gruppeinddeling gælder følgende:
a) Turneringen spilles i 2 grupper Mesterklassen og Basisklassen, der begge afvikles som 9 eller 11 runders Monrad eller alle-mod-alle, rundelægningen vil ske umiddelbart efter torsdagen før den pågældende runde.
Til mesterklassen er følgende spillere kvalificeret:
nr. 1-8 i foregående sæsons Mesterklasse.
nr. 1-2 i foregående sæsons Basisklasse.
Alle spillere med mere end 1800 i rating.
Evt. andre af klubbens spillere efter aftale med bestyrelsen.
Basisklassen består af resten af de tilmeldte spillere.
5) Afbud er tilladt, men er kun gyldigt, såfremt TL, og modstanderen er blevet orienteret senest dagen før runden. Afbud hvor modstanderen ikke er forsøgt kontaktet tabes automatisk. Udeblivelse uden afbud medfører tab af partiet.
a) Afbud senere end dagen før runden kan accepteres, såfremt spilleren ikke selv er skyld i årsagen til afbudet - f.eks. akut overarbejde, akut sygdom el.lign. Her er det på grund af det sene tidspunkt nok at underrette TL, men modstanderen bør forsøget underrettet.
b) Udsatte partier programsættes automatisk til næste aften med udsatte partier.
Som hovedregel bør alle partier afvikles forud for næste runde.
Undtagelse fra denne regel kan kun ske efter aftale med turneringslederen og ved aftale om anden snarlig afvikling af partiet. Denne aftale skal laves senest på tidspunktet for den planlagte afvikling af udsatte partier.
c) Ingen spiller må ophobe udsatte partier, men det påhviler altid begge spillere hurtigt at medvirke positivt til en hurtig afvikling af udsatte partier.
6) Vinderen af mesterklassen får titlen af klubmester, ved ligestilling i point om 1. pladsen spilles en omkamp mellem de implicerede spillere. Pengepræmier deles og udbetales sammen med de andre præmier ved sæsonafslutningen.
Klubmesterskabet i hurtigskak
1) Turneringen er klubbens officielle mesterskab i hurtigskak. Vinderen af turneringen erhverver således titlen Klubmester i hurtigskak for et år.
2) Turneringen afvikles som en Grand Prix serie med 6-8 turneringer fordelt over hele sæsonen. Der spilles 3 runder pr. aften. De fire bedste resultater (pointmæssigt) tæller i den samlede Hurtigskak Grand Prix stilling.
3) Ved hvert Grand Prix placeres alle spillere i en gruppe og rangeres efter antal point der tæller i den samlede GP-stilling på pågældende tidspunkt. Der spilles efter Monrads turneringssystem.
a) Startnummer til første runde afgøres ved lodtrækning.
b) Nye spillere, der kommer til i senere runder, indplaceres i bunden.
4) Der kan ikke meldes afbud. Alle der møder frem til en runde og senest kl. 19.15 tilkendegiver overfor TL, at de ønsker at spille dagens runder, bliver parret. Ikke fremmødte spillere parres ikke.
5) Betænkningstiden er ½ time pr. spiller til hele partiet og følger reglerne for hurtigskak, som de er beskrevet i afsnit 3.4.2, B i Skakhåndbogen.
6) Mht. præmier indplacerer TL deltagerne i to ca. lige store præmiegrupper.
a) Dette sker ved markering på turneringstavlen med henholdsvis (1) og (2).
b) Inddelingen sker med udgangspunkt i DSU´s ratingliste i nærskak, som den foreligger på tidspunktet for 1. runde - ved ulige deltagerantal indplaceres den midterste spiller i øverste præmiegruppe.
c) Nye spillere indplaceres i forhold til ratingtallet for den lavestratede i gruppe 1.
Lyn grand prix (Klubmesterskab i lynskak)
1) Lyn Grand Prix er klubbens officielle mesterskab i lynskak. Vinderen af turneringen erhverver således titlen Klubmester i lynskak for et år.
2) Der spilles fordelt over sæsonen 6-8 lynturneringer benævnt som Lyn Grand Prix, der indgår i kampen om klubmesterskabet i lynskak.
a) Det præcise antal bestemmes af bestyrelsen og turneringerne annonceres i sæsonplanen.
3) Rundeantallet for den enkelte aften bestemmes af TL og bekendtgøres senest inden starten på næstsidste runde.
4) For hver lynturnering vil alle fremmødte spillere blive placeret i en gruppe, der spiller efter Monrads turneringssystem.
b) Startnummer til første runde afgøres ved lodtrækning.
c) Nye spillere, der kommer til i senere runder, indplaceres i bunden.
5) Betænkningstiden er 5 minutter pr. spiller til hele partiet og følger reglerne for lynskak, som de er beskrevet i afsnit 3.4.3, C i Skakhåndbogen.
6) I forhold til kampen om klubmesterskabet i lynskak, er det spillerens procentuelle score (med to decimaler) for hver enkelt turnering, der tæller.
a) Man skal spille mindst 7 partier i en enkelt turnering, før resultatet kan tælle med i Lyn Grand Prix.
b) Alle resultater tæller med i det samlede resultat med undtagelse af det dårligste resultat.
i) ved mere end 5 Lyn Grand Prix i samme sæson, udelades de to dårligste resultater fra spillerens samlede resultat, således at max. fire resultater tæller i den samlede stilling.
c) Det er den akkumulerede score for hele sæsonen, der tæller.
7) Der spilles også om sekundære præmier i Lyn Grand Prix:
a) For hver turnering indplacerer TL spillerne i grupper af 5 efter lynrating.
b) Hver af disse grupper spiller om 2 Grand Prix points til vinderen og 1 Grand Prix point til nr. 2.
i) ved ligestilling deles Grand Prix pointsene.
c) Der er præmie til de 5, der opnår flest Grand Prix points gennem sæsonen. Der kan dog ikke både opnås hovedpræmie og Grand Prix præmie
8) Der udregnes for hver spillede lynturnering en aktuel lynratingliste.
a) Dette gælder også en hvilket som helst anden lynturnering, hvor der er mindst 4 spillere med, og der er spillet mindst 3 runder, samt at resultaterne afleveres til TL.
Hold-hurtigskak
1) Turneringen spilles over 3 aftener ved starten på sæsonen.
2) Man er ikke forpligtet til at komme alle 3 aftener, da der laves nye hold hver gang.
3) Tilmeldingsfrist senest 19.15 på aftenen
4) Spillerne deles i 3 eller 4 lige store grupper med udgangspunkt i nærskaktallene. Herefter trækkes holdene et af gangen ved at man trækker en spiller fra hver gruppe til hvert hold.
5) Hvis antallet af deltagere ikke er deleligt med 3 eller 4, spiller et eller to hold med en spiller mindre på holdet. Det manglende parti tæller som remis i holdresultatet.
6) Hvis der dannes et ulige antal hold, suppleres med et oversidderhold.
7) Betænkningstiden er 15 minutter pr. spiller til hele partiet
8) Der spilles 5 runder på en aften efter monrad eller evt. alle mod alle.
9) Reglerne følger FIDE´s regler for hurtigskak.
10) Holdene stiller op i ratingorden og der spilles matcher, hvor 1. brættene mødes osv.
11) For hver af de 3 aftener kåres der en holdvinder, som præmieres. Det er først brætpoint, der tæller, herefter matchpoint og til sidst indbyrdes opgør - hvis alle disse ting er ens, kåres der to vindere.
12) Alle spillere på alle hold medtager holdets samlede brætpointsscore. Når de 3 aftener er gået, præmieres de 3 spillere, der har medtaget flest points i alt.
Sjov & Spas (Alternativ Skak) Grand Prix
1) Sjov & Spas Grand Prix er klubbens officielle mesterskab i Alternativ skak. Vinderen af turneringen erhverver således titlen Spasmager i alternativ skak for et år.
2) Der spilles fordelt over sæsonen et antal planlagte alternative turneringer benævnt som Sjov & Spas Grand Prix, der indgår i kampen om klubmesterskabet i alternativ skak.
a) Det præcise antal bestemmes af bestyrelsen og turneringerne annonceres i sæsonplanen.
3) Rundeantallet for den enkelte aften bestemmes af TL og bekendtgøres senest inden starten på næstsidste runde.
4) For hver Sjov & Spas turnering vil alle fremmødte spillere blive delt ind i 2-mandshold hvor den stærkeste og svageste spiller danner par og næststærkeste sammen med næstsvageste og så frem ledes. Alle par bliver placeret i en gruppe, der spiller efter Monrads turneringssystem.
a) Startnummer til første runde afgøres ved lodtrækning.
b) Nye spillere, der kommer til i senere runder, danner par og placeres i bunden eller overtager TL`s plads i turneringen.
5) Betænkningstiden er 15 minutter pr. spiller til hele partiet og følger reglerne for lynskak, som de er beskrevet i afsnit 3.4.3, C i Skakhåndbogen.
6) I forhold til kampen om klubmesterskabet i alternativ skak, er det spillerens procentuelle score (med to decimaler) for hver enkelt turnering, der tæller.
a) Man skal spille mindst 4 partier i en enkelt turnering, før resultatet kan tælle med i Sjov & Spas Grand Prix.
b) Alle resultater tæller med i det samlede resultat med undtagelse af det dårligste resultat.
c) Det er den akkumulerede score for hele sæsonen, der tæller.
7) Der spilles også om sekundære præmier i Sjov & Spas Grand Prix:
a) For hver turnering indplacerer TL spillerne i grupper af 5 efter lynrating.
b) Hver af disse grupper spiller om 2 Grand Prix point til vinderen og 1 Grand Prix point til nr.2.
i) ved ligestilling deles Grand Prix pointene.
c) Der er præmie til de 5, der opnår flest Grand Prix point gennem sæsonen. Der kan dog ikke både opnås hovedpræmie og Grand Prix præmie.
8) Der udregnes for hver spillede alternativ turnering en aktuel alternativ ratingliste.